ข้อมูลสถานะผู้สมัคร

ที่ ชื่อ - นามสกุล ข้อมูลเบื้องต้นผู้สมัคร Upload ใบสมัครฉบับปรับปรุง Upload ใบสมัคร กสศ.01
1 นางสาวสุภาพร เฟื่องฟูสมบูรณ์ (โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม)
2 นางสาวสิริมา ปินตาฟุ่น (โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม)
3 นาย ขจรเกียรติ์ กาพย์ตุ้ม (โรงเรียนแม่แจ่ม)
4 ออมสิน ปินคำ (โรงเรียนแม่แจ่ม)
5 นางสาวเจษฎาภรณ์ กันทะรส (โรงเรียนแม่แตง)
6 น.ส กนกพร สมัครพัฒนา (โรงเรียนสหมิตรวิทยา)
7 นางสาว สุพิชญา แซ่เชี้ยว (โรงเรียนบ้านแม่แฮ่เหนือ)
8 นางสาว สุพิชญา แซ่เชี้ยว (โรงเรียนบ้านแม่แฮ่เหนือ)
9 นางสาวยุภาวรรณ น้อยแฮ (โรงเรียนราชประชานุเคระห์ 26 จังหวัดลำพูน)
10 สุธีธิดา คำยุง (ราชประชานุเคราะห์ 30 )
11 พงศ์เพชร บัวงาม (โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์)
12 นางสาวสุปราณี แซ่จาง (โรงเรียนเชียงคาน)
13 น.ส ทัตพร บุญมีเมธา (โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์)
14 นพรัตน์ ชัยชนะ (โรงเรียนฮอดพิทยาคม)
15 นางสาว ศิวภรณ์ บุญกิติ (ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์)
16 นางสาว พรทิพา _ (ราชภัฏเชียงใหม่)
17 มิราอิ ฟูกุยามา (โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน)
18 นางสาวพรชนก คำยวง (โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดเเพร่)
19 สุภารัตน์ ซานุ (โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม)
20 น.ส.ประไพพิศ ไชยเลิศ (วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่)
21 ธนัชพร มิฟองฟู (โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม)
22 น.ส. พรรษา รักษา (โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์)
23 นางสาวรุ่งลาวัลย์ วงศาไพรสณฑ์ (โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม)
24 จตุพร เมืองตัน (วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่)
25 วชิรา คำพิชัย (วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่)
26 จุฑาทิพย์ แซ่ยะ (วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่)
27 นางสาว วิภา สถิรอาชา (โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม)
28 นางสาวปิยะธิดา ทำกิน (โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม)
29 นางสาวนันท์นภัส สนิทอินทร์ (อุตรดิตถ์)
30 นางสาวณพิชญา คำผุย (โรงเรียนพังเคนพิทยา)
31 จันทร์จิรา ทาธร (โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม)
32 นางสาว กมลวรรณ เทียนหอม (โรงเรียน อยุธยานุสรณ์)
33 ณิชกานต์ ปิยะแสน (วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี )
34 ลัดดาพร บัวทองคงวุฒิ (โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม)
35 กันตยา สว่างนภาลัย (โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4)
36 วิภวา แซ่เฮ่อ (โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4)
37 นางสาว ปรมาวรรณ ใจจาน (โรงเรียนลองวิทยา)
38 นางสาว กฤตชญา ข่ายแก้ว (โรงเรียนลองวิทยา)
39 นางสาวพิมผกา ประชาชื่นใจ (แม่ระมาดวิทยาคม)
40 นิดานุช เรืองอดุลย์วิทย์ (โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4)
41 นางสาวภัทราพร จะคือ (ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่)
42 นางสาวณัฐิยา น้อยหงษ์ (โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม)
43 นางสาววรรณา แสนชนะอาชา (โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม)
44 นายวีรภัทร ร่มโพธิ์ (โรงเรียนแม่แจ่ม)
45 นางสาวเนาวรัตน์ อาป้อง (โรงเรียนบ้านไผ่)
46 หทัยพร เสาร์นุ (แม่ระมาดวิทยาคม)
47 กัลยา น่อชะเจ (โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม)
48 สหทัย วนากุลพิทักษ์ (โรงเรียนสหมิตรวิทยา)
49 ปัญญาพร สิริพัฒนไพศาล (โรงเรียนสหมิตรวิทยา)
50 ชัญญ์วรรณ คำนวล (ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน)
51 นางสาวจันทร์วรรณ วิทูชำนาญ (บุญวาทย์วิทยาลัย)
52 วันดาลักษณ์ รุ่งเรือง (อรุโณทัยวิทยาคม)
53 นางสาว นันทิกานต์ บุญเทิ้ม (โรงเรียนลองวิทยา)
54 ทินภัทร แสนวงศ์สม (โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม)
55 ชนิกานต์ เขื่อนรอบเขต (นารีรัตน์จังหวัดแพร่)
56 นางสาว จินดารัตน์ คำติ๊บ (ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน)
57 นางสาว จิรสุตา จิตร์มุง (โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
58 นางสาว ฐายินี จานเก่า (โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
59 กมลชนก คำยวง (โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม)
60 ลลิตา เรียนมั่น (โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่)
61 นางสาวสุวรรณา อุดมพัฒนากุล (โรงเรียนสองแคววิทยาคม)
62 นายศรัณย์ภัทร นันทโกมล (โรงเรียนหนองฉางวิทยา)
63 นางสาวปราณปรียา เรืองดี (โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ)
64 จีระวรรณ ยิ่งสินสัมพันธ์ (โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ)
65 นภาพร วนากรคงลาภ (โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร)
66 น.ส.ดวงเดือน ปันก๋อง (โรงเรียนไชยปราการ)
67 นางสาวสุธิตา แซ่เห่อ (โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง)
68 นางสาว นุสบา ศรีมณฑา (รังษีวิทยา)
69 นายวิโรจน์ พนาสันติคุณ (โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง)
70 นายครรชิต นันทวิเชียรฤทธิ์ (โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง)
71 นางสาวลักษิกา สังสิริ (โรงเรียนลาดยาววิทยาคม)
72 นภัสวรรณ จันทร์ขาว (โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม)
73 ศศิประภา จงวูงเนิน (โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล)
74 นางสาว นันทิชา เจ้าพงไพร (โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์)
75 นางสาวชฏาพร งามประดับศรี (โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา")
76 พนิดา แซ่เฮ่อ (โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4)
77 วิภวานี แซ่มี (โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4)
78 กุลณัฐ ขอนเดื่อ (สองพิทยาคม)
79 ยุพาภรณ์ ภูไทพนาวัลย์ (โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม)
80 นางสาวพิชญา ขันตี๋ (ฝางชนูปถัมภ์)
81 น.ส.พัชร์วรี ธรรมวิลัยพันธุ์ (โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่)
82 นางสาวจารุวรรณ สีงาม (โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่)
83 นายพูลทวี มั่นในตน (กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทอง)
84 นางสาวนิสาชล สาท๊อก (โรงเรียนแม่แตง)
85 นางสาว วันเพ็ญ เจริญผลิตผล (โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4)
86 จตุพร แสงอ่อน (โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม)
87 นางสาวศุทธิกานต์ ภิญโญ (โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่)
88 นางสาว หทัยรัตน์ สุวรรณรัตน์ (โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม)
89 นางสาวฐิตินันท์ ขอนพิกุล (โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่)
90 เบญจมาภรณ์ ศรีวัฒนะ (โรงเรียนแม่แตง)
91 สุวิมล อุยอด (กศน.ตำบลเวียง)
92 ธัญลักษณ์ ยี่เรือง (วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง)
93 นางสาว รัศมี ศักดิดำรงศรี (โรงเรียนแม่แจ่ม)
94 นายพิทักษ์พงศ์ อินใจ (โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม)
95 นางสาวยุพิน ชัยวุฒิพรชัยกุล (โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม)
96 บุษบา สืบต่างใจ (ลองวิทยา)
97 นางสาวสุดารัตน์ นวลหอม (แม่แจ่ม)
98 นางสาวสาทิตา คนต่ำ (โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม)
99 นางสาวมอญจิ่ง ทูน (โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ)
100 นางสาวณัฎฐณิชา ตุ้ยขม (โรงเรียนสรรพวิทยาคม)
101 กชนันท์ ศรไชย (โรงเรียนเจริญราษฎร์)
102 นางสาววิภาดา ไพรวิโรจน์ (โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา)
103 นางสาว ปนัดดา กิจการพันทวี (โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา)
104 นางสาวบุณยานุช จอมจิตนา (โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา)
105 นางสาว โซฟีย๊ะ หวัง (โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม)
106 นางสาวสุภาดา เครื่องสุวรรณ์ (โรงเรียนแม่แตง)
107 ปัณชญา ลิมป์วิลาศ (ปราจิณราษฏรอำรุง)
108 น.ส.ศุภลักษณ์ เยาวลักษณ์เลิศ (โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์)
109 นัฐทิวา อินทร์นอก (โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา)
110 นางสาวสุรีย์ หัวใจรักคีรี (โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา)
111 นางสาวกัลยา รวยน้ำใจ (โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา)
112 นางสาวเรณุกา พนาธนสาร (โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา)
113 นางสาวปิปิ ทิพย์วรรณนพเก้า (โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา)
114 ธนโชค ไชยประเสริฐ (โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม)
115 วีรยา สุคำ (แม่ริมวิทยาคม)
116 นางสาวศุภาพิชญ์ ไทยนิยม (โรงเรียนหนองฉางวิทยา)
117 สุทิพย์ตา โนนดา (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร)
118 พิมพิกา มะโนสีลา (เด็กดีพิทยาคม)
119 นางสาววชิราภรณ์ หน่อแก้ว (โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน)
120 อุไรวรรณ หน่องประเสริฐ (วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่)
121 นางสาว นิ่ม ยอดเงิน (โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙)
122 นางสาว นันทิชา เจ้าพงไพร (โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์)
123 นางสาววริษา บรรดาศักดิ์ (โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม)
124 อดิศร นิกรสกุล (โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม)
125 น.ส.สุภารัตน์ วงค์จักร์ (วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่)
126 ลลิตา วารีนิล (โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ)
127 นางสาว ชนกนันท์ เจริญกิจนฤนนท์ (โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ)
128 ศุภรัตน์ แพงพงา (ลูกรักเชียงของ)
129 นางสาววราภรณ์ แซ่เติ๋น (อุโมงค์วิทยาคม)
130 นางสาว วารุณี ชนะเลิศวุฒิพร (โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม)